English Version   
Version française   
Deutsche Version   
Versione italiana   
Versiunea Română   
Türkmen Görnüşi   
Miêu tả

BẢO VỆ CỦA CÔNG TY là công cụ mà qua đó, với sự hợp tác của các nhân viên, các công ty có thể xác định những bất thường, gian lận, hành vi không phù hợp, biển thủ và vi phạm pháp luật và quy định.

BẢO VỆ CỦA CÔNG TY là một giải pháp trên máy tính được cung cấp cho nhân viên (cũng như cho khách hàng và nhà cung cấp, nếu thích hợp) để báo cáo, nặc danh hoặc theo cách khác, bất kỳ mối lo ngại nào trong công ty.

Một trang web tùy chỉnh mà SGR Compliance SA được thuê quản trị, được cung cấp cho doanh nghiệp khách hàng; thông qua một hoặc nhiều mã truy cập, các nhân viên của khách hàng có thể báo cáo - hoàn toàn nặc danh nếu họ muốn - mọi gian lận đáng ngờ, hành vi không phù hợp, hành vi biển thủ hoặc bất thường xảy ra với công ty.

Mọi nhân viên có thể báo cáo những hành vi này và nhận phản hồi về vấn đề đã báo cáo, cũng nặc danh. SGR Compliance chịu trách nhiệm tạo và quản lý giao diện báo cáo, đồng thời tham khảo ý kiến của doanh nghiệp khách hàng, chịu trách nhiệm xây dựng Quy tắc đạo đức, đào tạo nhân viên và xử lý các báo cáo riêng lẻ và cũng cung cấp dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực như tổ chức kinh doanh, nguồn nhân lực và gian lận trong công ty.

Các khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng sự ra đời của hệ thống báo cáo nội bộ như BẢO VỆ CỦA CÔNG TY cho phép công ty xác định được các vấn đề hoạt động sớm hơn và giảm số hành vi gian lận, với lợi ích danh tiếng cũng như tài chính đáng kể. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với SGR Compliance theo địa chỉ:

info@sgrcompliance.com© 2020 Tutti i diritti riservati - Legal disclaimer